Free cookie consent management tool by TermsFeed

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 1. Általános jogi közlemény
  A jelen adatkezelési tájékoztató az Aesthetic Kft. (mint Adatkezelő) által szolgáltatott www.aesthetic.hu (továbbiakban: weboldal) által biztosított kapcsolatfelvétel során a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza. Azon személyek adatait kezeljük, akik hozzájárulás alapján kerültek kezelésünkbe.
  Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait hozzájárulás jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk.

 2. Az adatkezelő megnevezése
  Adatkezelő neve: Aesthetic Kft.
  Székhely: 1025 Budapest, Szilfa utca 10. II. em. 2. ajtó
  E-mail cím: aesthetic@aesthetic.hu
  Weboldal: https://aesthetic.hu

 3. Az adatkezelés jogalapja
  Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által biztosított kapcsolatfelvétel során végbemenő adatkezelés hozzájárulás jogalapon valósul meg.
  A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezeléshez hozzájárulás szükséges.

 4. Adatkezelés célja
  Az Adatkezelő által biztosított kapcsolatfelvétel nyújtása céljából.

 5. Személyes adatok köre
  Név, E-mail cím, telefonszám
  A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más személyes adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. etnikai, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.
  A kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő által nyújtott kapcsolatfelvételhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

 6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás
  Az Adatkezelő által nyújtott kapcsolatfelvétel biztosítása kapcsán kezelt személyes adatokat mi, mint megjelölt adatkezelők kezeljük, továbbá az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá:
  Adatkezelő IT szolgáltatója
  Adatkezelő a weboldal napi üzemeltetéshez adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik az IT szolgáltatásokat (szerverműködtetés, fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátása, rendszergazda- és tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – tárolja a weboldalon megadott személyes adatokat a weboldal kiszolgáló szerveren.
  IT (weboldal) szerver szolgáltatója
  Adatfeldolgozó neve: Dotroll Kft.
  Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
  Telefonszám: +36 1 432 3232
  E-mail cím: support@dotroll.com
  Weboldal: dotroll.com

 7. Adatkezelés időtartama
  A hozzájárulás visszavonásával megszűnik az adattárolás.

 8. Adatok tárolása
  Az Ön által megadott adatokat digitálisan tároljuk.-

 9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
  Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.
  A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
  Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni. A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
  a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
  Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
  Adathordozhatósághoz való jog
  Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg. Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.
  A személyes adatok törlésének joga
  Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
  a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
  b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
  c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
  d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
  e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.
  Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
  Az adatkezelés korlátozásának joga
  Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
  a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
  b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
  c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
  d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját. Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

  A tiltakozás joga
  Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

  Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

  Kelt: Budapest, 2022.11.05.